Copy of นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  (Privacy Policy)

บริษัท บางกอกสปอร์ตแวร์ จำกัด

บริษัท บางกอกสปอร์ตแวร์ จำกัด (“เรา” หรือ “บางกอกสปอร์ตแวร์”)  มุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของท่าน ซึ่งข้อมูลต่อไปนี้คือแนวทางที่เราปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าจะเป็น การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย (เรียกรวมกันว่า “การประมวลผล”) และการปกป้องซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้กับเราในระหว่างเยี่ยมชม เว็บไซต์ https://www.xlarge.co.th/ หรือใช้แอพพลิเคชั่นของเรา หรือรับบริการจากเรา 
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมถึงข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุถึงตัวท่านได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับจากท่านโดยตรงหรือเป็นการส่งต่อมาจากบุคคลที่สามก็ตาม (“ข้อมูล” หรือ “ข้อมูลส่วนบุคคล”) สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพของท่านนั้น นอกเหนือจากการปฏิบัติตามนโยบายนี้แล้ว เราจะยึดถือปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฎ ประกาศ คำสั่งหรือระเบียบของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม เราในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ขึ้น ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการให้บริการเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของเรา รวมทั้งการเข้ารับบริการของท่าน โดยในการใช้บริการดังกล่าวในแต่ละครั้งให้ถือว่าท่านได้อ่านและตกลงยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้   ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ยินยอมให้ข้อมูลกับเราโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลการขอรับบริการจากเราผ่านช่องทางเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นบนมือถือ หรือช่องทางอื่นใดของเรา ตัวอย่างเช่น การสมัครงาน  การจัดซื้อจัดจ้าง    การทำธุรกรรมแบบออนไลน์ การสมัครรับจดหมายข่าว การขอรับความช่วยเหลือพิเศษ รวมไปถึงการทำธุรกรรมแบบออฟไลน์ เช่น การลงทะเบียนใช้บริการที่เคาน์เตอร์   นอกจากนี้ เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลที่สาม เช่น บุคคลในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดของท่าน  บริษัทประกัน  ตัวแทนจำหน่าย  ผู้ให้บริการของเรา  หรือหน่วยงานภาครัฐในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ หรือเป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมโดยตรงจากท่าน หรือจากบุคคลที่สาม  ดังนี้
 • ข้อมูลระบุตัวตน เช่น  ชื่อ นามสกุล
 • ข้อมูลสำหรับการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล
 • ข้อมูลการสมัครรับข่าวสารและเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด เช่น ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด
 • ข้อมูลสถิติ เช่น จำนวนผู้ใช้บริการ และการเข้าชมเว็บไซต์
 • ข้อมูลจากการเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา เช่น IP Address, Cookies, Online Appointment System
 • ข้อมูล Feedback หรือสื่อสังคมอื่นๆ 
เราจะไม่เก็บและใช้ข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนของท่าน ดังต่อไปนี้ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด  เว้นแต่เป็นไปตามที่ข้อบังคับและกฎหมายกำหนด หรือโดยความยินยอมของท่าน

3. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจประมวลผลข้อมูลของท่านโดยอาศัยความยินยอมของท่าน หรือการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างกัน หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา หรือฐานการประมวลผลอื่นใดตามที่ระบุในพระราชบัญญัติค้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  พ.ศ.2562   สำหรับวัตถุประสงค์ดังนี้ 

3.1 วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการให้บริการ ได้แก่ 
 • จัดหาบริการ หรือส่งมอบบริการของเรา และการเข้าถึงบริการของท่าน ไม่ว่าทางออนไลน์หรือออฟไลน์
 • การประสานงานและส่งต่อข้อมูลให้กับผู้ให้บริการอื่นซึ่งจะช่วยให้การให้บริการ มีความรวดเร็วขึ้น
 • วัตถุประสงค์ทางบัญชีหรือทางการเงิน เช่น การตรวจสอบการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต การเรียกเก็บเงินและการตรวจสอบความถูกต้อง การขอคืนเงิน
 • รักษาความปลอดภัย รวมถึงความปลอดภัยขณะอยู่ในพื้นที่สำนักงานหรือสาขาให้บริการ
 • ปฏิบัติตามกฎของบริษัท
 • ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด ระเบียบ ข้อบังคับ หรือการร้องขอใดๆ จากหน่วยงานภาครัฐ เช่น การปฏิบัติตามหมายเรียกพยาน หรือคำสั่งศาล หรือการร้องขออื่นๆ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 • วัตถุประสงค์อื่นๆ ที่สนับสนุนการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้น หรือที่ได้รับความยินยอมจากท่านเป็นครั้งคราว
 3.2 วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการขาย การตลาด  ซึ่งเราจะประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้เฉพาะกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมในการประมวลผลแก่เรา ได้แก่
 • อำนวยความสะดวกและนำเสนอรายการสิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่สมาชิกของเรา
 • จุดประสงค์ด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย และการลูกค้าสัมพันธ์ เช่น การส่งข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชั่น ผลิตภัณฑ์และบริการ รายการส่งเสริมการขาย และธุรกิจพันธมิตร
 • สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า วิจัยตลาด และวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ หรือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ
 • เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร ตอบคำถาม หรือตอบสนองข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของเรา เช่น ปัญหาการใช้บริการ การเรียกร้องสัมภาระหรือความสูญหายใด ๆ
  3.3  วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัท  ซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้อง  ได้แก่ 
  • การบัญชี  การเงิน  
  • การบริหารด้านสารสนเทศ  ข้อมูลสนับสนุนธุรกิจ
  • การบริหารคลังสินค้า  การจัดส่ง     
  4. บุคคลที่ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิดเผย

  เราอาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลที่สาม ซึ่งอาจตั้งอยู่ภายในหรือนอกประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายกำหนด และเราจะดำเนินตามมาตรการที่จำเป็นและเหมาะสม หรือเป็นไปตามข้อบังคับและกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ที่ตามระบุไว้ข้างต้น ให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้
  • บริษัทในเครือข่าย ธุรกิจคู่ค้า และธุรกิจพันธมิตร
  • ตัวแทน ผู้ให้บริการ หรือคู่ค้าที่ให้บริการแก่เรา หรือดำเนินการใดๆ ในฐานะตัวแทนของเรา เช่น ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  • หุ้นส่วนทางธุรกิจ เช่น พันธมิตรที่เข้าร่วมรายการโปรแกรมสะสมคะแนนและสิทธิประโยชน์ และบริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการแก่ท่าน หรือตอบสนองตามวัตถุประสงค์ข้างต้น
  • ธนาคาร และผู้ให้บริการชำระเงิน เช่น บริษัทบัตรเครดิต หรือเดบิต
  • เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานรักษาความมั่นคงและความปลอดภัย
  • หน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง และหน่วยงานศุลกากร
  • หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานอื่นๆ ตามที่กฎหมายอนุญาต หรือกำหนดไว้
  • การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม
  • เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นบนมือถือของเรา อาจมีลิงก์เชื่อมไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม หากท่านไปตามลิงก์เหล่านี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ครอบคลุมไปถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ดังนั้น การที่บุคคลที่สามประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจึงอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา และโปรดทราบว่าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและความรับผิดใดๆ จากการกระทำของบุคคลที่สามดังกล่าว
  5. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และความปลอดภัย

  ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้นานเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย หรือเพื่อการดำเนินการทางกฎหมาย เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว หากท่านไม่แสดงความยินยอมให้เราทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป เราจะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นตามขั้นตอนการทำลายข้อมูลของเราและจะดำเนินการให้เสร็จโดยไม่ชักช้า
  เราจะใช้มาตรการทางเทคนิค และการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวม เช่น เราใช้โปรโตคอลความปลอดภัย (Secure Sockets Layer: SSL) สำหรับการเข้ารหัสข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ต และเราจะจำกัดการเข้าถึงข้อมูลของท่าน ไม่ว่าที่จัดเก็บในระบบอินเตอร์เน็ตหรือในรูปแบบเอกสารไว้เฉพาะบุคลากรที่มีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น และจัดเก็บในสถานที่ที่มีระบบป้องกันการเข้าถึงโดยจำกัดบุคคลที่สามารถเข้าถึงได้สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในรูปแบบเอกสาร

  6. สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  ท่านสามารถติดต่อเรา/เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อยื่นคำร้องขอดำเนินการใช้สิทธิของท่านดังต่อไปนี้
  • ท่านมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของท่านที่เราเก็บรักษาไว้ รวมถึงขอรับสำเนาข้อมูลและขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับเราไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่นหรือตัวท่านเอง
  • ท่านมีสิทธิคัดค้าน หรือระงับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านได้
  • ท่านมีสิทธิขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ได้ และอาจขอให้เราลบ หรือทำลาย หรือเปิดเผยแหล่งที่มาของข้อมูลของท่านในกรณีที่ไม่ได้ให้ความยินยอมได้
  ในกรณีที่ท่านพบว่าเรา หรือบุคลากรของเราใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน ไม่เป็นไปตามที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้หรือไม่เป็นการประมวลผลตามที่มีสิทธิตามกฎหมาย ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้

  ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับเราได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับเรา เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือโดยสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน  

  อย่างไรก็ตาม การที่ท่านได้เพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดอาจส่งผลให้เรามีข้อมูลไม่เพียงพอต่อการประมวลผลให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้ง และท่านอาจขาดความสะดวกในการได้รับบริการจากเรา

  7. ช่องทางการติดต่อเรา

  หากท่านต้องการใช้สิทธิใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมแนบสำเนาหลักฐานเพื่อแสดงตัวตน และหากท่านมีคำถาม ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยติดต่อที่อีเมล์ xlargethailand@bkksw.co.th


   
  ทั้งนี้ข้อมูลที่ต้องแจ้งให้เราทราบ ได้แก่ 
  • ชื่อ สกุล 
  • เรื่องที่ต้องการติดต่อสอบถาม รายละเอียดของข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น 
  • เบอร์โทรและที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ รวมทั้งที่อยู่สำหรับการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( E-mail) ของท่าน
  การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
  เราอาจทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการและการดำเนินงานของเรา ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากท่าน รวมถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยนโยบายเวอร์ชั่นล่าสุดจะประกาศบนเว็บไซต์ของเราที่ https://www.xlarge.co.th/ เพื่อให้ท่านทราบแนวทางที่เราใช้ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1 มิถุนายน พ.ศ.2565 

   

  ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับลูกค้า หรือผู้ใช้บริการ  บางกอกสปอร์ตแวร์

  เรียน ลูกค้าของบริษัทฯ

  บริษัท บางกอกสปอร์ตแวร์ จำกัด  (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว และมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ตามกฎหมายไทย

  ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อธิบายถึงรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดบ้างที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม โดยที่ข้อมูลดังกล่าวรวมถึงข้อมูลที่ท่านมอบให้แก่บริษัทฯ เกี่ยวกับตัวท่านเอง หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจของท่าน (“ท่าน”) และข้อมูลที่บริษัทฯ รับทราบจากการที่ท่านเป็นลูกค้าของบริษัทฯ และข้อมูลทางการตลาดที่ท่านประสงค์ที่จะให้บริษัทฯ ส่งให้แก่ท่าน
  • บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร
  • บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลใดบ้าง
  • ทางเลือกที่บริษัทฯ นำเสนอให้แก่ท่าน รวมถึงวิธีการเข้าถึง และดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นปัจจุบัน
  • สิทธิที่ท่านมีต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้แก่อะไรบ้าง และกฎหมายนั้นปกป้องคุ้มครองท่านอย่างไร

  1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

  บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหลากหลายประเภท โดยประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และลักษณะของสินค้า บริการ และ/หรือ ธุรกรรม ซึ่งแตกต่างกันออกไปในแต่ละประเภท

  บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายดังต่อไปนี้ (แต่ไม่จำกัดเพียง)

  • เมื่อท่านซื้อสินค้า และ/หรือ ขอรับบริการจากบริษัทฯ
  • การสนทนาระหว่างท่าน และบริษัทฯ รวมถึงบันทึกการสนทนาผ่านทางโทรศัพท์ จดหมาย อีเมล บันทึกข้อความ หรือวิธีการอื่นใด
  • เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ รวมถึงการใช้คุกกี้และโปรแกรม tracking อื่นๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
  • ข้อมูลที่ได้รับจากเอกสารประกันภัย หรือเอกสารอื่นๆ
  • แบบสำรวจความเห็นของลูกค้า
  • เมื่อท่านเข้าร่วมในการแข่งขัน หรือการส่งเสริมการตลาดของบริษัทฯ

  ในบางกรณี บริษัทฯ อาจร่วมกับบุคคลภายนอกซึ่งไม่ใช่บริษัทในเครือของบริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมแหล่งข้อมูลออนไลน์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งเก็บรวบรวมผ่านทางเว็บไซต์อื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในเครือข่ายของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาซึ่งวิเคราะห์แล้วว่าตรงกับพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่านอีกด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะแจ้งและเปิดโอกาสให้ท่าน ปฏิเสธการประมวลผลข้อมูลเช่นว่านั้นได้

  ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ประมวลผลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องมีดังต่อไปนี้ (แต่ไม่จำกัดเพียง) ชื่อ-นามสกุล , เบอร์โทรศัพท์ , ที่อยู่ , อีเมลล์

  • เพื่อการจัดส่งสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ

  • เพื่ออัพเดทข้อมูลการส่งสินค้า รวมไปถึงในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการบริการอื่นๆ เพิ่มเติม

  • เพื่อการให้ข้อมูลสินค้าที่เกี่ยวข้อง

  • เพื่อดำเนินการจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อสินค้าของท่าน และการให้บริการต่างๆ

  • เพื่อดำเนินการจัดส่งอีเมลถึงท่านเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร สิทธิพิเศษและกิจกรรมส่งเสริมการขายที่ท่านต้องการทราบ

  • บริษัท จะไม่เก็บข้อมูลเลขบัตรเดบิต / เครดิต ของลูกค้า

  • ระยะเวลาการเก็บข้อมูล: ข้อมูลจะถูกเก็บไว้เป็นเวลา 15 ปี เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

  2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

  บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะในกรณีที่บริษัทฯ มีเหตุผลที่เหมาะสมในการดำเนินการเช่นว่านั้น ทั้งนี้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลภายนอก

  บริษัทฯ จะอาศัยฐานใดฐานหนึ่งดังต่อไปนี้ หรือมากกว่า ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

  • เมื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาที่บริษัทฯ ทำไว้กับท่าน
  • เมื่อเป็นหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทฯ
  • เมื่อเป็นผลประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ และ/หรือ
  • เมื่อท่านให้ความยินยอม

  วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้นั้น เป็นไปตามกฎหมาย และฐานทางกฎหมาย ที่บริษัทฯ อาจเลือกใช้

  วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

  ฐานทางกฎหมาย

  2.1 เพื่อตรวจสอบคำสั่งซื้อก่อนขั้นตอนการส่งรายงานและ ดำเนินการด้านการเงิน  เพื่อนำข้อมูลมาดำเนินการจ่ายค่าตอบแทน 

   การปฏิบัติตามสัญญา

  • ประโยชน์อันชอบธรรม

  2.2 เพื่อนำมาพัฒนาการให้บริการในด้านต่างๆ เช่น การจัดส่งพัสดุและผลิตภัณฑ์ต่างๆ การให้ความช่วยเหลือ และการดำเนินการตามข้อร้องเรียนของท่านให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อการสำรวจและศึกษาความต้องการของท่าน เพื่อจัดโปรแกรมส่งเสริมการขายหรือโปรโมชั่นต่างๆ ให้ตอบโจทย์ความต้องการของท่าน

  • ความยินยอมของท่าน

  2.3 เพื่อนำมาพัฒนาช่องทางการให้บริการออนไลน์ของบริษัทฯ เพื่อให้ท่านได้รับบริการจากบริษัทฯ อย่างมีคุณภาพ รวดเร็ว และสะดวกสบายที่สุด

  • ประโยชน์อันชอบธรรม

  2.4 เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานหรือถ่ายโอนข้อมูลในบัญชี เลขที่สมาชิก หรือรหัสส่วนตัวต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้ให้บริการต่อท่าน ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์และ/หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ได้มากกว่า 1 เครื่อง และเพื่อให้บริษัทฯ สามารถดูแลตรวจสอบการเข้าใช้งานบัญชี เลขที่สมาชิก หรือรหัสส่วนตัวต่างๆ ของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการเข้าใช้งานโดยบุคคลอื่น หรือการใช้งานโดยฉ้อฉลหรือในทางมิชอบ รวมถึงเพื่อปรับปรุงการให้บริการของบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  • การปฏิบัติตามสัญญา
  • ประโยชน์อันชอบธรรม

  2.5  เพื่อนำเสนอข่าวสารที่น่าสนใจและอาจเป็นประโยชน์ต่อท่าน รวมถึงการนำเสนอกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือโปรโมชั่นต่างๆ ที่จะช่วยให้ท่านได้รับการบริการและสิทธิประโยชน์ที่ดีที่สุดจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทภายในเครือ และ/หรือ พันธมิตรทาง ธุรกิจ

  • ประโยชน์อันชอบธรรม
  • ความยินยอมของท่าน

  2.6 เพื่อวัตถุประสงค์ในทางการตลาดและการส่งเสริมการขาย การวิเคราะห์ข้อมูล การตลาด ดิจิตอล โปรแกรมสมาชิก และ/หรือ โปรแกรมการให้รางวัล และ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องการสินค้าและบริการของบริษัทฯ รวมถึงการมีส่วนร่วมของท่านในกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้จัดขึ้น เพื่อให้ท่านได้รับสิทธิประโยชน์ในการใช้บริการมากที่สุด โดยตั้งอยู่บนความพึงพอใจของท่านเป็นสำคัญ โดยท่านสามารถแจ้งความประสงค์ของท่านต่อการใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในทางการตลาดที่กล่าวมาของบริษัทฯ ได้ผ่านช่องทางที่บริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจได้กำหนดไว้

  • ความยินยอมของท่าน

  2.7 เพื่อให้ท่านมีส่วนร่วมในโปรแกรมสมาชิก และ/หรือ โปรแกรมการให้รางวัล และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และการสื่อสารที่ดำเนินการโดยบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทในเครื่อ และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจได้กำหนดไว้

  • ความยินยอมของท่าน
  • การปฏิบัติตามสัญญา
  • ประโยชน์อันชอบธรรม

  2.8 เพื่อวัดประสิทธิภาพของนโยบายทางการตลาดของบริษัทฯ และเพื่อวัดประสิทธิผลของการโฆษณาของบริษัทฯ ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆ

  • ความยินยอมของท่าน

  2.9 เพื่อระงับข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ กับท่านอันเกี่ยวข้องกับการให้บริการของบริษัทฯ

  • การปฏิบัติตามสัญญา

  2.10 เพื่อวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายและเท่าที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการให้บริการของบริษัทฯ แก่ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบใดๆ

  • การปฏิบัติตามสัญญา
  • หน้าที่ตามกฎหมาย

   

  ในกรณีที่บริษัทฯ อาศัยฐานผลประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะพิจารณาว่าประโยชน์ดังกล่าวของบริษัทฯ นั้น  เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล หรือไม่ และจะต้องสามารถสรุปได้ว่าประโยชน์ดังกล่าวไม่เกินขอบเขตที่ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล

  3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

  บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่นในกรณีที่สามารถทำได้ตามกฎหมาย รวมถึงกรณีดังต่อไปนี้ที่บริษัทฯ หรือบุคคลอื่นดังกล่าว

  • จำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของสัญญา
  • มีหน้าที่ตามกฎหมายในการกระทำการดังกล่าว (เช่น เพื่อสืบหาและป้องกันการทุจริต การหนีภาษี อาชญากรรมทางการเงิน เป็นต้น)
  • จำเป็นต้องรายงานตามกฎหมาย ดำเนินคดี ใช้สิทธิตามกฎหมาย หรือปกป้องสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
  • กระทำไปเพื่อประโยชน์ของธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น เพื่อบริหารความเสี่ยง เพื่อยืนยันตัวตน เพื่อให้บริษัทอื่นสามารถให้บริการตามที่ท่านร้องขอได้ เพื่อประเมินความเหมาะสมของท่านต่อสินค้า และ/หรือบริการ เพื่อจัดทำรายงานภายใน / การวิเคราะห์ข้อมูล / การบริหารจัดการการปฏิบัติงาน เป็นต้น) และ/หรือ
  • ขอความยินยอมจากท่านในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว และท่านให้ความยินยอม

  บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  • บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทอื่นๆภายในกลุ่ม
  • กลุ่มบริษัทอื่นๆ ผู้รับเหมาช่วง นายหน้า หรือผู้ให้บริการใดๆ ที่ทำงานให้กับบริษัทฯ หรือให้บริการแก่บริษัทฯ ทั้งนี้รวมถึงผู้รับเหมาช่วง ผู้ให้บริการ ผู้บังคับบัญชา และผู้ปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าว
  • ผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการดูแลผลประโยชน์ใดๆ ของท่าน
  • บุคคลใดๆ ที่ท่านชำระเงินให้ และ/หรือ ได้รับชำระเงิน
  • สถาบันทางการเงิน และผู้ให้บริการรับชำระเงิน
  • บุคคล หรือบริษัทใดๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างบริษัท การควบ รวม หรือเข้าถือครองกิจการที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นโดยรวมถึงการโอนสิทธิ หรือหน้าที่ใดๆ ซึ่งบริษัทฯ มีอยู่ภายใต้สัญญาระหว่างบริษัทฯ และท่าน
  • หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย รัฐบาล ศาล หน่วยงานระงับข้อพิพาท ผู้กำกับดูแลบริษัทฯ ผู้ตรวจสอบบัญชี และบุคคลใดๆ ซึ่งแต่งตั้ง หรือร้องขอโดยผู้กำกับดูแลบริษัทฯ ให้ทำการตรวจสอบกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทฯ
  • บุคคลอื่นใดซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม
  • หน่วยงานป้องกันการทุจริตซึ่งใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อสืบหา และป้องกันการทุจริต และอาชญากรรมทางการเงินอื่นๆ และเพื่อยืนยันตัวตนของท่าน
  • บุคคลใดๆ ที่ออกคำสั่ง หรือบริหารจัดการ สินค้า หรือบริการในนามของท่าน (เช่น ผู้รับมอบอำนาจ ทนายความ คนกลาง เป็นต้น)
  • บุคคลใดๆ ที่บริษัทฯ ได้รับคำสั่งจากท่านให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลดังกล่าว
  • บุคคลอื่นที่เป็นคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทย่อย และบริษัทภายในเครือ
  • เมื่อบริษัทฯได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลที่สาม ท่านจะได้รับการคุ้มครองโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ แนะนำให้ท่านอ่านรายละเอียดนโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อรับทราบว่าบุคคลที่สามดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ในกรณีที่ท่านต้องการใช้สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลที่ดูแลโดยบุคคลที่สาม กรุณาติดต่อตามช่องทางที่บุคคลที่สามได้แจ้งไว้โดยตรง

  บริษัทฯ จะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่ได้แจ้งแก่ท่านในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ หากบริษัทฯ ประสงค์ที่จะเก็บรวบรวม ใช้ ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติมซึ่งไม่ได้ระบุในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ บริษัทฯ จะแจ้งและขอความยินยอมจากท่านก่อนการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว โดยที่ท่านมีสิทธิจะให้ความยินยอม หรือไม่ก็ได้

  บริษัทฯ จะปฏิบัติตามประกาศความเป็นส่วนตัวนี้อย่างเคร่งครัดต่อข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ ซึ่งเกี่ยวข้องกับลูกค้าและนักลงทุนในอนาคต ปัจจุบัน และในอดีต

  การส่ง หรือโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ

  ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกโอนไปยังต่างประเทศ และถูกเก็บ/ประมวลผลใน ต่างประเทศ

  ทั้งนี้ ประเทศเช่นว่านั้นอาจไม่มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับที่เทียบเท่ากับประเทศไทย ในกรณีที่บริษัทฯ จะกระทำการดังกล่าว บริษัทฯ รับรองว่า ประเทศดังกล่าว มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับที่เหมาะสม และการส่ง หรือโอนข้อมูลดังกล่าวชอบด้วยกฎหมาย บริษัทฯ อาจต้องส่งหรือโอน ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างท่านและบริษัทฯ เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายปกป้องคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ และ/หรือ เพื่อผลประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม กฎหมายของบางประเทศอาจกำหนดให้บริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภท (เช่น เปิดเผยให้กับหน่วยงานทางภาษี) ในกรณีเช่นว่านั้น บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่มีสิทธิเห็น หรือเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวเท่านั้น

  4. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระหว่างที่ท่านเป็นลูกค้าของบริษัทและเมื่อท่านสิ้นสุดความสัมพันธ์กับบริษัท (เช่น หลังจากที่ท่านปิดบัญชีที่มีอยู่กับบริษัท หรือนับแต่การทำธุรกรรมกับบริษัท หรือกรณีบริษัทปฏิเสธคำขอใช้บริการของท่าน หรือท่านขอยกเลิกการใช้บริการของบริษัท) บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่เหมาะสมและจำเป็นสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภทและวัตถุประสงค์ตามที่พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

  บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามอายุความ หรือระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด (เช่น กฎหมายธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง กฎหมายการบัญชี กฎหมายภาษีอากร กฎหมายแรงงาน และกฎหมายอื่นที่บริษัทต้องปฏิบัติตาม ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ) นอกจากนี้บริษัทอาจจะจำเป็นต้องเก็บบันทึกข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่สำนักงานใหญ่ สาขา และ/หรือ การบันทึกเสียงการให้บริการผ่าน Call Center เพื่อป้องกันเหตุทุจริตและการรักษาความปลอดภัย รวมถึงตรวจสอบธุรกรรมต้องสงสัยที่ท่านหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอาจแจ้งมายังบริษัท

  5. ความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  ท่านจะต้องทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ มีความเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และถูกต้อง โดยจะต้องแจ้งบริษัทฯ เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดย

  • ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่/ผ่านทางเว็บไซต์ หรือ

  บริษัทฯ จะขอให้ท่านปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเป็นครั้งคราว เพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และสมบูรณ์

  6. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

  • สิทธิในการขอถอนความยินยอม : ท่านมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมที่จะให้บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปหากบริษัทฯ มีฐานอื่นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  • สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล : ท่านมีสิทธิในการขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบริษัทฯ
  • สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล : ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์
  • สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล : ท่านมีสิทธิร้องขอให้บริษัทฯ ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนของท่าน ได้ในกรณีที่ไม่มีเหตุผลอันสมควรให้บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป ทั้งนี้ ท่านสามารถใช้สิทธิในการขอให้บริษัทฯ ลบข้อมูลส่วนบุคคลนี้ควบคู่ไปกับสิทธิในการคัดค้านในข้อถัดไป
  • สิทธิในการคัดค้าน : ท่านมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ประมวลผลภายใต้ฐานผลประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากบริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด และเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ (Profiling)
  • สิทธิในการขอให้มีการจำกัดการประมวลผล : ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านชั่วคราว เช่น เมื่อท่านต้องการให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง หรือเมื่อท่านร้องขอให้บริษัทฯ พิสูจน์เหตุผล หรือฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  • สิทธิในการเคลื่อนย้ายข้อมูล : ท่านมีสิทธิร้องขอให้บริษัทโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลอื่น
  • สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียน : ท่านมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  การจัดการกับเรื่องร้องเรียน

  ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ เพื่อร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และบริษัทฯ จะพิจารณาคำขอของท่านโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ การเรื่องร้องเรียนต่อบริษัทฯ นี้ไม่มีผลกระทบต่อสิทธิของท่านในการร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่รัฐ หรือคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  7. ข้อยกเว้นและข้อจำกัดการให้บริการของบริษัทฯ

  การเชื่อมโยงเว็บไซต์และบริการอื่นๆ

  ในกรณีที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัทฯ ได้มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอกหรือเว็บไซต์ของบุคคลอื่นๆ ท่านรับทราบว่า บริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการควบคุมหรือกำหนด หรือตรวจสอบการดำเนินงาน การให้บริการนโยบายความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองของข้อมูล การใช้หรือประมวลผลข้อมูลของท่านบนหน้าเว็บไซต์นั้นๆ และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อข้อมูลของท่านบนหน้าเว็บไซต์ดังกล่าว

  8. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  ข้อมูลถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯ จะตรวจสอบ และใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยขององค์กร ทั้งทางกายภาพ และทางเทคนิคที่ทันสมัยอยู่เสมอเมื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ ได้วางนโยบายและมาตรการควบคุมภายในเพื่อให้ท่านมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่สูญหาย ถูกทำลายโดยไม่ตั้งใจ ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด ถูกเปิดเผย และเข้าถึงโดยบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทฯ โดยพนักงานของบริษัทฯ นั้นได้รับการอบรม และฝึกฝนให้จัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างปลอดภัย หากพนักงานไม่ปฏิบัติตามที่ได้รับการอบรมฝึกฝนดังกล่าว พนักงานจะได้รับโทษทางวินัย

  9. หน้าที่ของท่าน

  ท่านมีหน้าที่ตรวจสอบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยตัวของท่านเอง หรือในนามของท่าน มีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน และมีหน้าที่ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยเร็วที่สุดหากข้อมูลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลง

  เมื่อท่านเข้าทำสัญญากับบริษัทฯ แล้ว ท่านจะมีหน้าที่ตามสัญญาในการส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทฯ เพื่อให้ท่านสามารถใช้สิทธิทางกฎหมายได้ การไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าวอาจส่งผลให้ท่านสูญเสียสิทธิทางกฎหมาย ท่านมีความจำเป็นที่จะต้องส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลการติดต่อ และข้อมูลการจ่ายเงินให้กับบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเข้าทำสัญญากับท่านได้ หากท่านไม่ส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว อาจทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถใช้สิทธิ และปฏิบัติตามภาระข้อผูกพันที่เกิดขึ้นจากสัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  10. การแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตัว

  บริษัทฯ จะตรวจสอบประกาศความเป็นส่วนตัวอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้น ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้จึงอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุดนั้น สามารถดูได้จากวันที่ด้านบนของประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

  11. ช่องทางการติดต่อบริษัทฯ

  ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือต้องการใช้สิทธิใดๆ โปรดติดต่อบริษัทฯ ที่:

   • เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล :  ฝ่ายบริการลูกค้า
   • xlargethailand@bkksw.co.th
   • เบอร์โทรศัพท์ 098-990-5500